Ankomst sjövägen
-port of kaskinen

Marine Traffic

Marintrafik är en webbtjänst som följer sjötrafiken i realtid. Den ger informationom fartygens rörelser, positioner, hastigheter och rutter samt hamnar.

Till tjänsten Marine Traffic

Farled

Till Kaskö hamn leder en farled med ett farledsdjup på 9 meter och sträcker sig cirka 8 sjömil.

  • Farledsdjup 9,0 m.
  • Lämpliga fartygsstorlekar 1000–45 000 dwt.
  • Svängområde 270 m (inre) 350 m (yttre)

Högsta tillåtna hastighet eller eventuella andra begränsningar anges med sjöfartsbeteckningar. Dessutom måste fartygens hastighet justeras enligt situation i hamnens vattenområden så att det inte orsakar skada, olägenhet eller fara för andra hamnanvändare, hamnen eller dess utrustning eller strukturer eller för själva fartygen.

Lotsning

Finnpilot Pilotage Oy ansvarar för lotsningen till Kaskö hamn. Kaskö hamn ingår i lotsområde2, Skärgårdshavet-Bottenhavet. Regionchef Ari Saari, ari.saari (at) finnpilot.fi

Bogsering

Under vintern erbjuder Alfons Håkans. Bogseringstjänsten beställs telefonledes direkt från Alfons Håkans, tel. +358 400 591 560

Förtöjning av fartyg

Förtöjningsplatser tilldelas i huvudsak i den ordning som fartygen anländer till hamnområdet. Avvikelser från detta kan göras på hamnbolagets beslut.

Fartyget måste förtöjas på den plats som hamnbolaget har utsett och på det sätt som har godkänts av dem. Fartygets ägare eller innehavare är ansvarig för att se till att fartygets förtöjningsutrustning alltid är i gott skick. Fartygets kapten måste vara medveten om det aktuella vattendjupet på fartygets tilldelade plats.

Kajer:

Djuphamn, kajer 1–5: längd 500 m, ankringsdjup –10,2 m.

Tihtaalikaj 6: längd 160 m, akterportplats, ankringsdjup –8,8 m.

Kaj 7: längd 165 m, ankringsdjup –10,2 m.

Ro-Ro, kemikaliekaj, kaj 8: längd 130 m, ankringsdjup –10,2 m, max. tillåten fartygslängd 140 m.

Yttre hamn kaj: längd 170 m, ankringsdjup –8,0 m.

När fartyget förtöjs eller lossas vid kajen och när fartyget befinner sig vid kajen måste nödvändig försiktighet iakttas för att undvika skador på kajen och på kranar och andra utrustningar som finns på kajen. Hamnbolaget kan också kräva att fartyget använder lots och bogserarassistans när det rör sig i hamnområdet.

För att få placera ett avklätt fartyg eller annan flytande struktur i hamnen krävs tillstånd från hamnbolaget. Rederiet eller fartygsagenten för måste uppge kontaktuppgifter för fartyget till hamnbolaget.