Ansvarighet
-port of kaskinen

Energi- och kostnadseffektivitet samt utsläppsminskningar krävs av hamnar. I Kaskö har hamnen tagit itu med utmaningen och börjat förnya sin operativa verksamhet med ett omfattande digitalt avtal. Målet i Kaskö är att bygga en helt digitaliserad hamn.

Genom digitaliseringen kan hamnens operationella verksamhet effektiviseras samtidigt som utsläpp och kostnader minskas. Hamnens förvaltningssystem integrerar både faktureringssystem och utsläppsövervaknings- och tillståndssystem. Genom att använda systemet för att övervaka hamnområdet exakt vet man exakt när fartyg och fordon anländer till hamnen och hur länge de stannar här. Detta gör hamnverksamheten mer effektiv och utsläppsresultaten kan beräknas exakt. Även buller- och vattenmiljöproblem samt luftkvalitet övervakas regelbundet och även denna verksamhet kommer att digitaliserasMerkittävä vaikutus Kaskisten sataman vihreässä siirtymässä on myös mahdollinen satamaan johtavan rautatien sähköistäminen. Rikkidirektiivin voimaantulo, digitalisaatio ja automaatio vauhdittavat satamaa kohti mahdollisimman vähäpäästöistä toimintaa. Kaskisten sataman tavoitteena on olla hiilineutraali/hiilinegatiivinen vuoteen 2035 mennessä.

En betydande faktor i Kaskö hamns gröna omställning är också den eventuella elektrifieringen av järnvägen som leder till hamnen. Direktivet om svavelutsläpp, digitalisering och automation driver hamnen mot så utsläppsfri verksamhet som möjligt. Målet för Kaskö hamn är att vara koldioxidneutral/koldioxidnegativ senast år 2035.

I framtidsprojekten ingår Kaskö hamns så kallade digitala tvilling. Det är en AI-programkarta som utnyttjar data från Port Activity, Nemo och Masters Guide systemen i realtid och som samlats in från hamnen. När den digitala tvillingen kopplas till hamnens eget förvaltningssystem kan den övervaka och till och med förutsäga händelser i hamnen samt ge information om de mest effektiva och snabbaste metoderna. Den ser till exempel till att rätt personer är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Dessutom skickar systemet direktmeddelanden till rätt parter om observerade problem, såsom oljeläckor eller defekta bojar. Alla åtgärder som främjar hamnens effektivitet och säkerhet.

Hållbarhet är också nyckelordet för avfallshantering. Fartyg som anländer till hamnen instrueras noggrant om avfallshantering. Fartyg som verkar på hamnens område måste till exempel samla in olika typer av avfall som de producerar, som köksavfall samt metall- och glasavfall, i avsedda insamlingsbehållare. Det finns också detaljerade praxis för farligt avfall såsom batterier, oljeavfall, oljehaltigt avfall och färger. Avloppsvattnet samlas in i tankbilar och förs till avfallsbehandlingsstationen. År 2025 kommer en egen avfallshanteringsterminal att byggas vid hamnen.

Kaskö hamns säkerhetsförfaranden uppfyller internationella och nationella bestämmelser om säkerhetsåtgärder för fartyg och hamnområden som betjänar dem. Säkerheten på hamnområdet tas hand om enligt ISPS-anvisningar (International Ship and Port facility Security Code) och Traficom, Finlands nationella tillsynsmyndighet, är ansvarig för detta i Kaskö hamn. Traficom har granskat och godkänt säkerhetsbedömningar och säkerhetsplaner för hamnen år 2024. Vi följer också strikt våra kunders krav och tar hänsyn till varje företags etiska riktlinjer.

Hamnens säkerhetsplan uppdateras regelbundet för att möta de växande och utvecklande kraven för hamnen. Det finns också en egen säkerhetsplan för järnvägsspåren på hamnens område, som uppdateras vart femte år.

Säkerhetsplan: KASKSAT_säkerhetsplan_2020 (PDF)
Hamnordning: KASKSAT_hamnordning_2015 (PDF)
Avfallshanteringsinstruktioner: KASKSAT_Avfallshanteringsinstruktioner (PDF) ja KASKSAT_jatehuolto (PDF)
Utbytes- och säkerhetsanvisningar för banarbete Utbytes- och säkerhetsanvisningar för banarbete 16.11.2021 (PDF)
Beskrivning av serviceplatsen: KASKSAT_säkerhetsplan_2020 (PDF)