Satamien yhteistyöllä haetaan Pohjanmaalla merkittävää roolia merituulivoiman logistiikassa

Merituulivoima edustaa uutta vaihetta uusiutuvan energian tuotannossa 2030-luvulle. Merituulivoimaloiden rakentaminen on logistisesti massiivinen, tulevaisuuden projekti, ja Pohjanmaan Liitto selvittää nyt, miten alueen satamat voisivat yhdessä tarjota tuulivoiman rakentajille parhaan palveluratkaisun.

Suomessa rakennettiin viime vuonna ennätysmäärä tuulivoimaloita ja tuulivoiman tuotanto kasvoi peräti 41 %. Suurin osa nykyisistä lähes 1400 tuulivoimalasta on maalla, mutta merkittävimmät tulevista hankkeista koskevat merituulivoimaloita. Ensimmäinen avomerialueen merituulivoimapuisto rakennetaan Korsnäsin kunnan edustalle.

Selvityksen* mukaan parhaiten tuulivoiman tuotantoon sopivia alueita löytyy Merenkurkun eteläpuolelta sekä Selkämeren keski- ja eteläosista. Näillä alueilla, käytännössä Pohjanmaalla, sijaitsee jo nyt suurin maatuulivoimaloiden keskittymä, noin 37 % Suomen kaikista tuulivoimaloista.

Yhteistyöllä tuulivoimalogistiikan erikoisosaajaksi

Pohjanmaan maakunnassa sijaitsee ainakin viisi satamaa, joilla voisi sijaintinsa puolesta olla merkittävä rooli merituulivoiman rakentamisen logistiikassa: Pietarsaaren satama, Kanäsin satama Uudessakaarlepyyssä, Vaasan satama, Kaskisten satama ja Karhusaaren satama Kristiinankaupungissa.

Merituulivoimapuistot ovat logistiikaltaan massiivisia rakennushankkeita, jotka vaativat paljon kohdealueen infrastruktuurilta, erityisesti satamilta.

”Mikään satama ei tällä hetkellä yksinään pysty käsittelemään näitä isoja hankkeita”, toteaa Kaskisten sataman toimitusjohtaja Patrik Hellman. ”Siksi tutkimme muiden Pohjanmaan satamien kanssa yhteistyömahdollisuuksia ja strategisia vaihtoehtoja palvellaksemme asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla tulevaisuudessa.”

Pohjanmaan liitto onkin yhdessä alueen satamien kanssa käynnistänyt ”Merituulivoima ja satamat Pohjanmaalla” -hankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää, miten alueen satamat yhteistyössä Ruotsin itärannikon satamien kanssa pystyvät parhaiten vastaamaan merituulivoiman rakentajien ja energiayhtiöiden kysyntään. Hankkeen pohjalta laaditaan Pohjanmaan alueen satamien yhteinen strategia merituulivoiman rakentamisen edistämiseksi. Hankkeen toteuttajaksi on tänään valittu Ramboll.

Satamilla roolia tuulivoimaloiden koko elinkaaren ajan

Kolmiosaisessa hankkeessa kartoitetaan ensin satamien tilannekuvaa ja vertaillaan niitä muihin Pohjanlahden ja Itämeren satamiin, merituulivoiman arvoketju ja toteuttamisen tarpeet huomioon ottaen.

Toisessa vaiheessa selvitetään satamien ominaisuuksien perusteella yhteistyötä ja työnjakoa. Räätälöityjä rooleja voi löytyä tuulivoiman kehittämisen, rakentamisen, operoinnin ja huollon sekä käytöstä poiston vaiheissa.

Selvityshankkeen kolmannessa osassa tutkitaan merituulivoiman tuomat kehittämismahdollisuudet satamille ja selvitetään vihreille investoinneille, esimerkiksi vetytaloudelle tai e-polttoaineille, soveltuvia teollisuusalueita. Pohjanmaalla – Kristiinankaupungin Kaskisten ja Vaasan alueella sekä pohjoisempana Raahessa – on käynnissä useita miljardiluokan hankkeita, jotka tarvitsevat vihreää energiaa.

Keskeinen rooli sekä tämän mittaluokan energiarakentamisessa että teollisuuden investoinneissa on maainfrastruktuurin kyvyssä vastata niiden asettamiin vaatimuksiin. Kunnostussuunnitelmat on jo kirjattu hallitusohjelmaan ja selvitys tarjoaakin tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi.

”Uusiutuva energiatuotanto Pohjanmaalla mahdollistaa lisäinvestointeja, päästötöntä uusteollistumista, ja ennen kaikkea kasvua rannikollamme ilmaston ehdoilla”, sanoo maakuntajohtaja Mats Brandt Pohjanmaan liitosta. ”Investoimalla satamiimme ja strategiseen yhteistyöhön voimme varmistaa, että tulevista suurinvestoinneista jää jälkeä alueen jalostusarvoon ja työllisyyteen”.

”Investointisuunnitelmia ja -päätöksiä tehdään vasta, kun tiedämme, mikä on strategiaselvityksen tulos”, tarkentaa Patrik Hellman. ”Pitää muistaa, että Kaskisissa on myös suunnitteilla Euroopan suurin kartonkitehdashanke, jonka tarpeet tällä hetkellä tulevat ensin. Satamaa ei kuitenkaan kehitetä pelkästään yhtä toimintaa varten. Sataman kehittäminen on kokonaisuus, joka aina huomioi mahdolliset tulevaisuuden skenaariot”.

Lisätietoja:
Mats Brandt, maakuntajohtaja, Pohjanmaan liitto – Österbottens förbund
mats.brandt@obotnia.fi, +358 44 4934576

Patrik Hellman, toimitusjohtaja, Oy Kaskisten satama – Kaskö Hamn Ab
patrik.hellman@kaskinen.fi, +358 50 3430 676

Tietoa julkaisijasta:

Pohjanmaan liitto
Pohjanmaan liitto on aluekehittäjä yli 176 000 asukkaan Pohjanmaalla (2021). Ajamme asukkaiden, elinkeinoelämän ja kuntien etuja Vaasan ja Pietarsaaren seuduilla sekä Suupohjan rannikkoseudulla. Liitto on yksi Suomen kahdeksastatoista maakunnan liitosta. Olemme kuntayhtymä, jonka jäseniä ovat neljätoista Pohjanmaan kuntaa. https://www.obotnia.fi/

* Balancing profitability of energy production, societal impacts and biodiversity in offshore wind farm design.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403212200017X?via%3Dihub

Kaskisten sataman rautatieyhteyden kunnostus parantaisi huoltovarmuutta ja tukisi teollisuuden investointeja

Huonokuntoinen ja sähköistämätön Suupohjan rata heikentää Suomen huoltovarmuutta ja alueen teollisuuden investointinäkymiä. Useat tahot näkevät Kaskisten satamasta Seinäjoelle johtavan rataosuuden kunnostamisen sijoituksena, joka nopeasti maksaisi itsensä takaisin.

Kun puhutaan huoltovarmuudesta, viitataan valtion tai yhteiskunnan kykyyn varautua ja selviytyä erilaisista kriisitilanteista, häiriöistä tai poikkeusoloista. Huoltovarmuuteen liittyvät paitsi valmius tuottaa riittävästi keskeisiä resursseja, myös varmistaa infrastruktuurin toimintakyky, jotta valtiolla on mahdollisuus ottaa vastaan ulkopuolista apua.

Länsirannikon satamien merkitys Suomen huoltovarmuudelle on suuri. Niistä läntisin on Kaskisten satama, joka se sijaitsee strategisesti tärkeällä paikalla, lähellä keskeisiä merireittejä. Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon TEN-T:hen kuuluva Kaskisten satama on osa laajempaa logistista huoltoketjua, joka kattaa tärkeiden toimialojen, kuten energian, elintarvikkeiden, teollisuustuotteiden ja raaka-aineiden kuljetukset. Kriisitilanteissa puhuttaisiin myös sotilaallisesta ja humanitaarisesta avusta.

Hyvät liikenneyhteydet maissa ovat siis elintärkeitä huoltovarmuuden kannalta ja Kaskisten satamassa alkavan, suuren investointiohjelman ensimmäisessä vaiheessa satamaan rakennetaan viiden hehtaarin kokoinen varastointialue. Suomen NATO-jäsenyyden myötä merkittäväksi on nousemassa myös Kaskisista Seinäjoelle johtava Suupohjan rata, jota pitkin Suomeen laivattua kalustoa voitaisiin tarvittaessa kuljettaa esimerkiksi Niinisalon varuskuntaan.

Rautatieyhteys Kaskisista Seinäjoelle on huoltovarmuuden lisäksi tärkeä myös teollisuudelle. Metsä Group käyttää rataa raakapuun kuljetuksiin Kaskisten kemihierretehtaalle sekä tulevaisuudessa myös suunnitellulle kartonkitehtaalle. Yhtiö on todennut, että tehdasinvestoinnin takaisinmaksu pitenee merkittävästi, ellei rataa kunnosteta. Paremmat liikenneyhteydet lisäisivät teollisuuden investointihalukkuutta Kaskisiin ja Kristiinankaupunkiin, mikä taas merkitsisi alueelle lisää työpaikkoja. Myös VR hyötyisi Suupohjan radan kunnostuksesta, sillä mahdollisuus käyttää vireän tuonti- ja vientisataman kuljetuksissa rautateitä olisi satsaus myös ympäristöön ja vihreään siirtymään. VR onkin ehdottanut rataosuuden peruskorjausta ja sähköistämistä osana heidän uudelle hallitukselle ehdottamia kasvuhankkeita.

Kaskisten satama on moderni ja jatkuvasti kehittymiseen satsaava satama. Sen nosturikalusto on ajan tasalla ja sataman erityisvahvuuksiin kuuluu esimerkiksi mahdollisuus toimia suurikokoisten elementtien, kuten tuulivoimalan osien kuljetusväylänä. Kaskisten sataman toimitusjohtajan Patrik Hellmanin mukaan lähitulevaisuuden kehitystavoitteisiin kuuluu edellä mainitun, Kaskisiin suunnitellun kartonkitehtaan infratarpeiden varmistaminen Kaskisten satamassa. Hankkeisiin kuuluvat satama-altaan ja väylän syventäminen 12 metriin ja laituripaikkojen lisääminen sekä sataman sähköistäminen.

”Sataman laiva- ja tavaraliikenne kasvaa merkittävästi ja näihin tavoitteisiin liittyen Kaskisten satama-alueelle ulottuva nykyaikainen rataverkko olisi ensiarvoisen tärkeä”, Hellman linjaa.

Lisätietoja:

Patrik Hellman, toimitusjohtaja, Oy Kaskisten satama – Kaskö Hamn Ab
patrik.hellman@kaskinen.fi, +358 50 3430 676

 

Tietoa julkaisijasta:

Kaskisten satama / Port of Kaskinen

Kaskisten satama sijaitsee Suomen länsirannikolla, Itämeren laivaväylien läheisyydessä, noin 100 km Vaasasta etelään. Satama on osa TEN-T -verkostoa ja Suomen tärkeimpiä metsäteollisuuden vientisatamia. Se on erikoistunut sellun, sahatavaran, kemikaalien sekä bulk-rahdin käsittelyyn. Satama käsittelee vuosittain noin 1,3 milj. tonnia materiaaleja ja työllistää suoraan noin 50 henkilöä. Lue lisää: kaskistensatama.fi/

 

Ensimmäiset tuulivoimalaelementit saapuivat


Historiallinen päivä Kaskisten satamassa!
Ensimmäinen monista tuulivoimalaelementtejä kuljettavista laivoista saapui tänään Kaskisten satamaan. Seuraava laiva jo odottaa vuoroaan muutaman tunnin päässä satamasta. Tämä on tulosta sataman ja kumppaneidemme Havator Oy:n, BBLogistcs Oy:n, Revisol Oy:n, Nordexin, Ahola Specialin, Alfons Håkansin ja monien muiden sujuvasta yhteistyöstä.

Kiitos hyvästä yhteistyöstä ja pitkäjänteisestä työstä, joka mahdollistaa myös tämän sekä kasvavan liikenteen ja liiketoiminnan hienon tulevaisuuden Kaskisten satamassa vuosiksi eteenpäin!

#tuulivomalaelementit #greenenergy #havator #BBLogistics #Revisol #Nordex #Aholaspecial #AlfonsHåkans

Exciting news for Port of Kaskinen

Santa Claus came a bit early with exciting news for Port of Kaskinen.

The two portoperators Euroports Finland Oy and the owners of BB Logistics Oy told on Wednesday that they have signed an agreement, according to which the owners of BB Logistics will sell a substantial part of the company to Euroports Finland. BB Logistics is a fast-growing, reliable logistics service provider operating in five ports in Finland including Port of Kaskinen where they have their biggest terminal. Euroports Finland Oy on the other hand is the leading full-service port operator in Finland in ports of Pietarsaari, Rauma and Hanko.


Port of Kaskinen is looking forward to this new partnership and what it will bring in the context of strategic developments in the port!

Uusi satamanosturi käyttöön Kaskisten satamassa

Odotettu Kaskisten sataman nostokaluston laajennus on osa materiaalinkäsittelypalveluita satamassa tarjoavan nostopalveluyritys Havatorin laajaa kalustoinvestointiohjelmaa. Uuden satamanosturin myötä parantuvat palvelut nostavat Kaskisten sataman houkuttelevuutta ja kehittävät koko seutukuntaa.

Havator aloitti materiaalinkäsittelypalveluiden tarjoajana Kaskisten satamassa kesällä 2021. Kaskisten sataman kanssa solmitun yhteistyösopimuksen puitteissa sovittiin myös sataman toimintojen kehittämisestä. Nyt satamaan saapunut uusi satamanosturi tekee Kaskisten satamasta entistä houkuttelevamman sekä projektikuormauksen että konttiliikenteen näkökulmasta, kun palveluvalikoimaan saadaan myös satamanostot.

”On hienoa, että pystymme palvelemaan Kaskisten satamassa entistä laajemmin ja toimittamaan materiaalinkäsittelypalveluiden lisäksi myös satamanostopalveluita”, iloitsee Pasi Körkkö, Havator Oy:n satamayksikön päällikkö. ”Palvelumme kattavat esimerkiksi erilaisten metsäteollisuustuotteiden kuten kuivabulk-tuotteiden, kuitu- ja tukkipuun sekä hakkeen purkuja ja lastauksia sekä Metsä Boardin Kaskisten tehtaalta mm. BCTMP:n lastauksia. Näiden lisäksi pystymme nyt toimittamaan myös erilaisia projektitöitä, kuten tuulivoimaan liittyviä nostotöitä sekä yksittäisiä raskaampia nostoja”, Körkkö jatkaa.


Gottwald HMK 280 E satamanosturi saapui Kaskisten satamaan kesäkuun alussa. Se mahdollistaa vaativat projektikuormaukset sekä suurten, jopa 100 tonnia painavien taakkojen nostot, esimerkiksi tuulivoimalakomponenttien käsittelyn.

 

Kaskisten sataman toimitusjohtaja Patrik Hellman painottaa sataman kehittämisen kokonaisvaikutuksia.

”Sataman palveluiden parantaminen on osa sataman kehittämis- ja investointistrategiaa, jonka päätavoitteena on vähintään kaksinkertaistaa sataman liikenne. Satamatoimintojen kehittäminen luo asiakkaillemme liiketoimintamahdollisuuksia ja tulee myös synnyttämään uusia työpaikkoja satamaan ja lähiseuduille kerrannaisvaikutuksien kautta. Havatorin etabloituminen ja investoinnit Kaskisten satamaan ovat erittäin positiivinen asia ja vahvistavat sataman kilpailukykyä merkittävästi”, toteaa Hellman.

Havator toimii Kaskisten satamassa BB Logistics Oy:n, Metsä Groupin sekä sataman muiden operaattoreiden alaisuudessa ja palvelee kaiken kaikkiaan neljällä materiaalinkäsittelykoneella ja yhdellä satamanosturilla.

Lisätietoja:

Pasi Körkkö, Satamayksikön päällikkö, Havator Oy
pasi.korkko@havator.com, +358 40 548 3024

Jari Huhtanen, Havatorin yhteyshenkilö Kaskisten satamassa
jari.huhtanen@havator.com, +358 50 513 0071

Patrik Hellman, toimitusjohtaja, Oy Kaskisten satama – Kaskö Hamn Ab
patrik.hellman@kaskinen.fi, +358 50 3430 676

 

Havator Oy | Havator Group Oy

Havator on vuonna 1956 perustettu, Pohjoismaiden suurin nostopalveluita, erikoiskuljetuksia ja raskassiirtopalveluita tarjoava yritys, joka toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Tavoitteemme on olla kehityksen kärjessä, viedä tapaa tehdä asioita eteenpäin turvallisuutta ja tehokkuutta kehittäen, toimialan perinteitä unohtamatta. Konsernin liikevaihto on noin 100 MEUR, ja palveluksessamme on noin 450 ammattilaista. Lue lisää: havator.fi

Kaskisten satama teki taas uuden kasvuennätyksen vuonna 2021

Tiedote 8.3.2022 |  Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab

Kansainvälinen rahtiliikenne kasvoi Kaskisten satamassa vuoden aikana noin 6 % vuodesta 2020 ja oli yhteensä noin 1 270 000 tonnia. Aluskäyntejä oli vuoden 2021 aikana yhteensä 387,  17 enemmän kuin edellisvuonna.

Vuoden 2021 tulos olisi ollut vielä parempi ilman AKT:n työnseisausta joulukuun lopussa ja kolmen viikon joulutaukoa Englannin rahtiliikenteessä. Kasvuvauhtia hidasti lisäksi myös yleinen pula aluksista kovan kysynnän takia, johtuen covid-19 -tilanteesta sekä konttiliikenneongelmista muissa satamissa.

Satamayhtiö investoi sataman toimintojen kehittämiseen noin 0,8 miljoonan euron edestä vuoden 2021 aikana ja liikevaihto kasvoi 4,2%. Yhtiön tulos verojen jälkeen oli voitollinen 249 000 €. Systemaattinen sataman kehittäminen on tuonut kestävää kasvua. Kaskisten sataman tavaraliikenne on neljän edellisvuoden aikana kasvanut yhteensä lähes 100 aluskäynnillä ja noin 400 000 tavaratonnilla. Satama on keskittynyt yksinomaan ulkomaankauppaan.

Rautatieverkosto ulottuu satama-alueelle asti. Koko seutualueen elinvoimaisuutta ja elinkeinoelämän kasvun turvaamista kehitetäänkin mm. rautatieliikenteen tavaravirtoja kasvattamalla. Esimerkiksi Suupohjan rataosuudella kuljetettiin 2021 lähes 400 000 tonnia tavaraa. Kasvu oli runsaan kahden vuoden sisällä lähes 300 000 tonnia. Tämä osoittaa selvästi, että raideliikenteelle on selvä tarve ja kysyntää!

Vuodelle 2022 satama ennakoi edelleen kasvua noin 10 %. Vuoden aikana tarkennetaan satamayhtiön uusi päivitetty liiketoimintastrategia vuoden 2025 loppuun saakka.

Suomen pienimmän kaupungin kyljessä sijaitseva Kaskisten satama on panostanut menestyksekkäästi jo usean vuoden ajan rahtisataman toimintojen modernisoimiseen ja kehittämiseen. Kaskisten satama kuuluu EU:n TEN-T -verkostoon. Se on ylisuurten kuljetusten väylä ja sijaitsee logistisena hermokeskuksena Porin ja Vaasan satamien välissä. Suomen ja Pohjanmaan viennin kasvunäkymien mukaisesti sataman strateginen sijainti on tärkeä. Se on merkittävä metsäteollisuuden tuotteiden vientisatama ja osa Etelä-Pohjanmaan ja Suupohjan alueen kasvukäytävää. Länsirannikon satamien kautta viedään noin 40 prosenttia koko maan tavaraviennin arvosta.

Lisätietoja:

Patrik Hellman, Toimitusjohtaja, Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab
patrik.hellman@portofkaskinen.fi, p. 050 343 0676

#Kaskistensatama #PortofKaskinen

Havator ostaa Revisolin satamanosturiliiketoiminnot ja investoi Kaskisten sataman nostopalveluiden kehittämiseen

Tiedote 5.3.2021 | Havator Oy | Revisol Oy | Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab

Havator Oy ja Revisol Oy ovat solmineet aiesopimuksen Revisolin Kaskisten satamanosturiliiketoimintojen myymisestä Havatorille. Aiesopimuksen mukaan liiketoiminnot siirtyvät Havatorille viimeistään huhtikuussa 2021, ja kaupan myötä Havatorista tulee yksi Kaskisten satamaoperaattoreiden palveluntuottajista.

Revisolin satamatoimintojen hankinta vahvistaa Havatorin satamanostopalveluja. Havator on jo pitkään tuottanut vastaavia palveluja satamaoperaattoreiden alaisuudessa Kemin Ajoksen satamassa, ja on tämän vuoden puolella laajentanut sekä Oulun Vihreäsaaren että Kalajoen satamiin. Havatorin tavoitteena on taata saumaton nostopalvelujen toimitus Kaskisissa myös liiketoiminnan siirtymävaiheen aikana.

”Revisolin liiketoimintakauppa on meille strateginen liike laajentaa uuteen satamaan”, kertoo Havatorin toimitusjohtaja Christoffer Landtman. ”Kaskisten sataman sijainti on erinomainen esimerkiksi projektikuormausten näkökulmasta, ja aivan erityisesti ajatellen tuulivoimaan liittyviä kuljetuksia”.

Siirtyvään liiketoimintaan kuuluu kolme Mantsisen materiaalinkäsittelykonetta, kaksi kokoluokkaa Mantsinen 120 ja yksi luokkaa Mantsinen 140. Havator ja Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab ovat jo aloittaneet keskustelut lisäinvestoinneista satamaan.

”Tavoitteena on tehdä satamasta houkutteleva sekä projektikuormauksessa että konttiliikenteessä. Tähän tavoitteeseen päästään, kun tuomme satamaan materiaalinkäsittelykoneiden rinnalle raskaisiin nostoihin soveltuvan Gottwald-satamanosturin”, Landtman jatkaa.

Satamanosturi-investoinnilla kehitetään Kaskisten sataman palveluvalikoimaa, mikä tarkoittaa uusia mahdollisuuksia satamaliiketoiminnalle, satamaa käyttäville yrityksille ja koko seutukunnalle.

Revisol on toiminut kaksi vuosikymmentä Kaskisten satamassa palvellen asiakkaitaan ja tehty liiketoimintakauppa on merkittävä asia myös Revisol Oy:lle yrityksen uudessa strategiassa. ”Olemme tyytyväisiä, että työtä jatketaan satamassa entistä isommilla hartioilla Havator Oy:n toimesta. Kaskisten satamalle myös uusi toimija tuo uusia mahdollisuuksia mukanaan”, kertoo Janne Haavisto Revisol Oy:n toimitusjohtaja.

Jatkossa Revisol Oy panostaa kiertotalouden parissa ja pyrkii voimakkaaseen kasvuun. Revisol aloittaa Kaskisten kiertotalouslaitoksen rakentamisen 2021 kevään aikana. Tehdyn liiketoimintakaupan tuloksena alueella työntarjonta lisääntyy myös Revisolin toimesta sekä liikennevolyymit kasvavat Kaskisten satamassa.

”Havatorin etabloituminen Kaskisten satamaan on erittäin positiivinen asia ja vahvistaa sataman kilpailukykyä merkittävästi”, sanoo Kaskisten sataman toimitusjohtaja Patrik Hellman.

Hellman painottaa myös sataman kehittämisen kokonaisvaikutuksia. ”Nosturipalvelujen parantaminen on osa sataman kehittämis- ja investointistrategiaa, jonka päätavoitteena on vähintään kolminkertaistaa sataman liikenne. Revisolin investoinnit sataman läheisyyteen tuovat lisää synergiaa. Satamatoimintojen kehittäminen antaa jatkossa asiakkaillemme paljon enemmän mahdollisuuksia ja tulee myös luomaan uusia työpaikkoja satamaan ja seudulle kerrannaisvaikutuksien kautta”.

 

Lisätietoja:

Pasi Körkkö, Satamayksikön päällikkö, Havator Oy
pasi.korkko@havator.com, 040 548 3024

Christoffer Landtman, Toimitusjohtaja, Havator Oy
christoffer.landtman@havator.com, 041 510 1073

Janne Haavisto, Toimitusjohtaja, Revisol Oy
Janne.haavisto@revisol.fi, 040 723 3483

Patrik Hellman, Toimitusjohtaja, Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab
patrik.hellman@portofkaskinen.fi, 050 343 0676

—-

Havator Oy | Havator Group Oy
Havator on vuonna 1956 perustettu nostopalveluita, erikoiskuljetuksia ja raskassiirtopalveluita tarjoava yritys, joka toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Tavoitteemme on olla kehityksen kärjessä, viedä tapaa tehdä asioita eteenpäin turvallisuutta ja tehokkuutta kehittäen, toimialan perinteitä unohtamatta. Konsernin liikevaihto on noin 90 MEUR, ja palveluksessamme on noin 450 ammattilaista. Lue lisää: havator.fi

Revisol Oy
Revisol Oy on vuonna 1981 perustettu kiertotalous- ja logistiikkayritys, joka tarjoaa asiakkailleen ympäristöhuollon kokonaisratkaisujen lisäksi yritysjätteiden vastaanottoa sekä käsittelee puu-, energia- ja rakennusjätteitä sekä metalleja kierrätykseen, jatkojalostukseen sekä energia- ja raaka-ainehyötykäyttöön. Revisol toimii Seinäjoella, Nokialla, Vaasassa, Kaskisissa sekä Kuopiossa. Yrityksen liikevaihto on noin 13 miljoonaa euroa ja työllistää noin 60 henkilöä. Lue lisää: revisol.fi

Kaskisten satama
Kaskisten satama (Port of Kaskinen) sijaitsee Suomen länsirannikolla, Pohjanlahdella noin 120 km Porista pohjoiseen. Se on maamme tärkeimpiä sahatavaran ja sellun vientisatamia ja on erikoistunut myös kemianteollisuuden ja bulkrahdin käsittelyyn. Satamassa käsitellään vuosittain runsaat 1,2 miljoona tonnia tavaraa. Lue lisää: kaskistensatama.fi

Kaskisten satamalle 2020 oli ennätysvuosi

190 m pitkä m/v Tavastland vieraili ensimmäistä kertaa Kaskisissa tiistaina. Rahtialus aloittaa tammikuusta alkaen säännöllisen liikennöinnin Kaskisten satamaan kerran viikossa, reittiin sisältyvätlisäksi mm. Lyypekin, Zeebruggen ja Kemin satamat. Kuva: (Kaskisten satama)

(lisää…)

Ensimmäisenä Suomessa: Kaskisten sataman operatiivinen toiminta digitalisoidaan ja virtaviivaistetaan Grieg Connectin kanssa

Kaskisten satama on ensimmäisenä satamana Suomessa solminut kokonaiskattavan digitalisaatiosopimuksen Norjalaisen Grieg Connectin kanssa. Sataman operatiivinen toiminta digitalisoidaan ja virtaviivaistetaan yhteistyön aikana.  

 Kaskisten satama on Suomen ensimmäinen satama, joka liittyy 80:n kehittyvän sataman, VTS-keskuksien ja terminaalien, rykelmään, jossa toimijat työskentelevät yhdessä avoimien saumattomien sovelluksien kehittämiseksi meri-, tie ja rautatiekuljetuksissa.

 Norjalaisyritys Grieg Connect rakentaa Kaskisten sataman tulevan digitaalisen hallintajärjestelmän. Yhteistyön  tavoitteena on pitkäjänteisesti kehittää digitaalisia sovelluksia, jotka tehostavat sataman operatiivisia toimintoja, vähentävät kustannuksia ja päästöjä sekä ajan myötä kytkee kaikki sataman asiakkaat ja rajapinnat sataman järjestelmään.

– Tämä antaa meille erinomaisen mahdollisuuden digitalisoida kaikki transaktiot ja prosessit ja olla digimaailman etulinjalla, jonka näemme kehittyvän koko ajan ympäri maailmaa. Tulemme saamaan totaalisen yleishallinnan sataman toiminnasta sataman ulkopuolella, merellä ja maissa. Samalla keräämme hyödyllistä tietoa tulevaisuuden toimintoja ja järjestelmiä silmällä pitäen. Meillä on suuria odotuksia järjestelmää kohtaan ja molemmat osapuolet ovat vakuuttuneita siitä, että yhteistyö avaa oven tulevaisuuden satamalle. Pelkistetysti voidaan sanoa, että digijärjestelmä tulee olemaan satamalle sama kuin lennonjohto isommalle lentokentälle, Kaskisten sataman toimitusjohtaja Patrik Hellman sanoo.

Sopimukseen kuuluu pilvipalvelupohjainen sataman hallintajärjestelmä sekä kehittynyt sataman saapumis- ja hallintamoduuli. Järjestelmällä on optiona tavaran läpivirtaushallinta- ja monitorointi, terminaalitoimintahallinta, mobiilipalvelu ja digitaalinen kaksonen. Järjestelmää kehitetään jatkuvasti markkinavaatimuksia vastaavaksi.
– Digitaalinen kaksonen rakennetaan sitä mukaan kun hallintajärjestelmä on kerännyt tarpeeksi tietoja eri prosesseista. Digikaksonen on ajatteleva ja aistiva virtuaalikopio satamasta, Hellman selvittää.

– Kaskisten satamalla on kaikki valmiudet rakentaa puhtaasti digitaalisesti toimiva satama asiakkailleen. Olemme erittäin iloisia sataman osoittamasta luottamuksesta meitä kohtaan. Yhdessä rakennamme nykyaikaisen, nopean, ympäristöystävällisen ja kustannustehokaan kokemuksen Kaskisten satamaan maitse ja meritse saapuville asiakkaille , sanoo Dan Steinnes, Grieg Connectin liiketoiminnan kehityspäällikkö.

– Astumme satamien ja logistiikan uuteen operatiiviseen aikakauteen, joka ajan myötä tulee muuttamaan ajattelu- ja työskentelytapojamme pitkin koko valmistus- ja kuljetusketjutoimintoja. Ympäristöälykkäiden, automatisoitujen ja kustannussäästävien ratkaisujen kehittäminen ovat koko logistiikkaketjun tulevaisuusskenaario, Hellman uskoo.

Kaskisten satama:
Kaskisten satama sijaitsee Suomen länsirannikolla noin 100 km Vaasasta etelään. Satamalla on TEN-T status ja on mm. maan tärkeimpiä metsäteollisuuden vientisatamia. Sataman päätavarat ovat sellua, sahatavaraa, kemikaaleja sekä bulkkitavaraa (irtotavaraa). Satama käsittelee yli 1,1 milj. tonnia tavaraa vuodessa ja työllistää suoraan noin 50 henkilöä.

Grieg Connect:
Grieg Connect on osa Grieg Group yritysperhettä, joka sijaitsee Norjan Bergenissä. Grieg Logistics’in omistama Grieg Connect:illä on noin 80 satamaa asiakkaina ympäri Skandinaviaa. Ohjelmistoyrityksellä on 30 työntekijää ja 5 toimistoa ympäri Pohjolaa.

 

Lisätietoa antavat:

CEO, Port of Kaskinen: Patrik Hellman: +358 50 343 0676, patrik.hellman@portofkaskinen.fi

Business Development Manager, Grieg Connect: Dan Steinnes: +358 452 15 2080, dan@griegconnect.com

LINKEDIN:

linkedin.com/in/patrik-hellman-903a6588

linkedin.com/company/portofkaskinen

Kaskisten satamalla hyvä vuosi 2019

Satamayhtiö teki viime vuonna hyvän vuosituloksen. Rahtitavaran käsittelymäärä ylitti 2019 miljoonan tonnin rajan. Siitä valtaosa on metsäteollisuuden tuotteita eri muodoissaan. Myös vuonna 2018 rahtitavaran käsittelymäärä ylitti miljoona tonnia. Aluskäyntejä satamassa vuonna 2019 oli yhteensä 330.

Satama varautuu käynnissä olevien kehityshankkeiden avulla pysyvään tavaraliikenteen kasvuun. Käynnissä oleva satamatoimintojen digitalisoituminen ja panostaminen raideliikenteeseen ovat tulevaisuusinvestointeja, joilla tähdätään mm. päästövähennyksiin. Satamayhtiö käy neuvotteluja metsäteollisuuden vienti- ja kuljetusmahdollisuuksien parantamiseksi sataman kautta.

Kemikaalien, lannoitteiden ja rehujen tuonti sekä kierrätysrautaromun vienti ovat kasvussa. Uusi varastoalue ja uusi varastohalli on rakennettu loppukesällä 2019. Teuvan aseman lastauspaikan laajentamisen ja ajanmukaistamisen on laskettu monikertaistavan puutavaran kuljetusmäärät Teuvalta nykytasosta. Lastauspaikan kunnostaminen ja pidentäminen toteutetaan jo tänä vuonna. Esimerkiksi UPM on myös aloittanut raidekuljetukset Teuvan asemalta.

Kaskisten sataman kautta kulkee vuosittain n. 600 miljoonan euron arvosta tavaraa. Pääpaino on metsäteollisuuden tuotteissa ja sen jalostamiseen liittyvissä kemikaaleissa. Satama työllistää n. 50 henkilöä. Toiminnasta vientiä on noin 52 prosenttia. Tärkeimmät vientimaat ovat Ruotsi, Englanti, Hollanti, Ranska, Italia, Algeria, Marokko ja Tunisia.

Oy Kaskisten satama – Kaskö Hamn Ab
30.1.2020

Pääsy satamaan – kulkulupa!
Asioiminen satama-alueella on luvanvaraista ja vaatii rekisteröitymistä. Siirry tästä sivulle kulkulupa.

Tillträde till hamnen – passertillstånd!
Tillträde till hamnområdet kräver tillstånd och registrering. Läs mer om passertillstånd.

Port area visits – access permit!
Access to the port area is subject to authorization and registration. Read more about access permits.

×