Uskomme rautateiden vihreään renessanssiin

– Kaskisten satamaan kulkevat Suomen läntisimmät junaraiteet. Niiden käyttö on ollut viime aikoina turhan varovaista, sanoo sataman toimitusjohtaja Patrik Hellman.

– Vielä kymmenisen vuotta sitten kolmannes sataman tavarasta kulki raiteilla. Siihen pyritään uudelleen. Kiskojen käyttäminen maantieliikenteen sijaan tukisi Kaskisten sataman kasvua ja kehityssuunnitelmia, joihin kuuluu päästöjen vähentäminen. Kun samaan aikaan liikenteen ja alusten arvioidaan muuttuvan yhä enemmän automatisoiduksi ja miehittämättömäksi, raiteilla tämäkin on mahdollista maantietä nopeammin ja turvallisemmin.

Raideliikenteen elvyttäminen on otettu Kaskisissa erityishuomion kohteeksi. Satama tukee Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistystä, jonka tavoitteena on parantaa Suupohjan rataa pitkäjänteisesti. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Jorma Vierula kertoo, että Teuvan lastauspaikan kunnostaminen ja laajentaminen on hyvä alku. Satamayhtiö tukee projektia 22 % kokonaiskustannuksista.

Jorma Vierula ja Patrik Hellman uskovat rautateiden uuteen suosioon, joka elvyttää myös poikkiliikenteen. Toimiva raideverkosto vähentää päästöjä ja parantaa samalla alueen kasvuedellytyksiä. Tähän uskotaan myös Kaskisten satamassa.

– Koko rataosuuden kehittämisen kannalta on tärkeä, että rautatieliikenne Teuvan lastauspaikasta kasvaa. Rautatiekuljetukset ovat satamalle tärkeitä ja linjassa vähäpäästöisten kuljetusten kehittämisessä sekä päästöjen vähentämisessä, sanoo Sataman toimitusjohtaja Patrik Hellman.

– Puutavaran lastauspaikkoja on Etelä-Pohjanmaalla enää Alahärmässä ja Alavudella, ja nyt sellainen kunnostetaan Teuvalle. Se tulee tarpeeseen, koska seutukunnan metsien hyödyntämisaste on tällä hetkellä vain 65 prosenttia. Teuvan lastauspaikan ajanmukaistamisen on laskettu moninkertaistavan raideliikennettä vuoteen 2021 mennessä. Lastauspaikassa on tarkoitus lastata puutavaraa kotimaan kuljetustarpeita varten.

Käytännössä Teuvalla lastauspaikan pidentäminen toteutetaan jo tänä vuonna. Näin raiteille mahtuvat VR:n linjauksien mukaiset pitkät junat. Ehkäpä jonain päivänä Suupohjan radalle voidaan vielä tuoda henkilöliikennekin takaisin.

Sekä Hellman että Vierula uskovat, että uusi, ilmastotietoisempi aika tarvitsee toimivaa ja vireää rautatieiikennettä.
– Kumipyöriin on uskottu liikaa. Raiteet ja automatisoitu liikenne ovat tulevaisuuden kuljetusmuoto, Hellman tiivistää.

 

Oy Kaskisten satama – Kaskö Hamn Ab & Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistys ry

Kaskisten satamalla hyvä vuosi 2019

Satamayhtiö teki viime vuonna hyvän vuosituloksen. Rahtitavaran käsittelymäärä ylitti 2019 miljoonan tonnin rajan. Siitä valtaosa on metsäteollisuuden tuotteita eri muodoissaan. Myös vuonna 2018 rahtitavaran käsittelymäärä ylitti miljoona tonnia. Aluskäyntejä satamassa vuonna 2019 oli yhteensä 330.

Satama varautuu käynnissä olevien kehityshankkeiden avulla pysyvään tavaraliikenteen kasvuun. Käynnissä oleva satamatoimintojen digitalisoituminen ja panostaminen raideliikenteeseen ovat tulevaisuusinvestointeja, joilla tähdätään mm. päästövähennyksiin. Satamayhtiö käy neuvotteluja metsäteollisuuden vienti- ja kuljetusmahdollisuuksien parantamiseksi sataman kautta.

Kemikaalien, lannoitteiden ja rehujen tuonti sekä kierrätysrautaromun vienti ovat kasvussa. Uusi varastoalue ja uusi varastohalli on rakennettu loppukesällä 2019. Teuvan aseman lastauspaikan laajentamisen ja ajanmukaistamisen on laskettu monikertaistavan puutavaran kuljetusmäärät Teuvalta nykytasosta. Lastauspaikan kunnostaminen ja pidentäminen toteutetaan jo tänä vuonna. Esimerkiksi UPM on myös aloittanut raidekuljetukset Teuvan asemalta.

Kaskisten sataman kautta kulkee vuosittain n. 600 miljoonan euron arvosta tavaraa. Pääpaino on metsäteollisuuden tuotteissa ja sen jalostamiseen liittyvissä kemikaaleissa. Satama työllistää n. 50 henkilöä. Toiminnasta vientiä on noin 52 prosenttia. Tärkeimmät vientimaat ovat Ruotsi, Englanti, Hollanti, Ranska, Italia, Algeria, Marokko ja Tunisia.

Oy Kaskisten satama – Kaskö Hamn Ab
30.1.2020

Kaskisten satamalla hyvä alkuvuosi

Kaskisten sataman kautta kuljetettiin tammikuusta heinäkuuhun 559 000 tonnia tavaraa ( 559 000 000 kg). Se on enemmän kuin oli alunperin arvioitu. Satama tekee jo toisen ennätysvuoden peräkkäin, jos sama tahti jatkuu vuoden loppuun. Pelkästään kesäkuussa Kaskisten satamassa kävi 34 rahtialusta ja satamassa käsiteltiin 112 000 tonnia lastia.

– Satamassa ja sen ympärillä on käynnissä paljon uusia asioita ja tällä hetkellä tuntuu, että meillä on hyvä momentum päällä, kertoo sataman toimitusjohtaja Patrik Hellman. – Teollisuusyritykset sataman läheisyydessä toimivat myös täysillä ja se näkyy satamassa mm. kuitupuun ja kemikaalien kasvavana tuontina.

Kehityssuunnitelmat etenevät ja uusia varastokenttiä ja -halleja rakennetaan satamassa kesän aikana. Rautatie saa mm. uuden puulastauspaikan sataman lähettyvillä kuitupuukuljetuksille sisämaahan. Uusi lastauspaikka voisi mahdollistaa liikennemäärien kaksinkertaistamista radalla jos kaikki menee suunnitelmien mukaisesti. – Tämä on tärkeä askel Kaskisten rataliikenteen kehittämisessä, Hellman kertoo.

Edellisviikko oli satamassa vilkas. – Välillä jopa kaksi rahtialusta oli ankkurissa väylän alkupäässä odottamassa pääsyä satamaan, Hellman selvittää.

Oy Kaskisten satama – Kaskö Hamn Ab
3.7.2019

(Kuva: Monitoimialus Symphony Star lastasi Kaskisissa maanantaina kemihierrettä (paperimassaa). Lastin päämääränä on Genova, Italia.)

Kaskisten satama digitalisoituu

Kaskisten satamassa on käynnistynyt digitalisoitumishanke vuoden 2019 alussa. Alusliikenteen käynnit, lasti-ilmoitukset ja alusjäteilmoitukset on jo aiemmin aloitettu rekisteröidä Traficomin ja Tullin ylläpitämään Portnet-järjestelmään. Portnet on kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva tietoverkko. Portnetia kehitetään kohti kansallista Single Window -konseptia.

Kaskisten sataman digitalisoituminen tulee ensi vaiheessa sujuvoittamaan tavaraliikenteen kulunvalvontaa satama-alueella ja nopeuttamaan materiaalivirtojen hallintaa. Muun muassa alusten satamassa viipymisajan lyhentäminen, rahtiliikenteen odotusaikojen minimoiminen ja materiaalivirtojen käsittelyaikojen tehostaminen sekä turvallisuuden varmistaminen ovat hankkeen osatavoitteita.
Sataman kulunvalvonnan digitaalinen seuranta ja rekisteröintityö on jo aloitettu yhteistyössä Securitaksen kanssa. Porttitekniikka on jo uusittu, seuraava näkyvä maamerkki on digitaalisen infotaulun pystytys porttien tuntumaan.

Maamme tarvitsee sujuvia ja suorituskykyisiä älysatamia. Meri- ja maaliikenteen digitalisoituminen on jo pitkällä. Satamien, varastojen ohjauksen, alusten ja maaliikenteen digitaalisten järjestelmien integrointi toimivaksi kokonaisuudeksi on kokonaishankkeen tärkein tulevaisuuden tavoite.

Oy Kaskisten satama – Kaskö Hamn Ab

Satama on merkittävä alueen veto- ja elinvoimatekijä

Meri luo Kaskisten saarikaupungille ja lähialueelle kilpailuedun teollisuuteen, asumiseen ja matkailuun. Kaskisten moderni syväsatama on vahva vetovoimatekijä  satamaa tarvitsevan teollisuuden ja yrittäjyyden keskittymiselle Kaskisiin ja Suupohjan rannikkoalueelle. Satama on avara metsä- ja puunjalostusteollisuuteen ja bulk-tuotteisiin erikoistunut vienti- ja tuontisatama. Se on liitetty osaksi EU:n TEN-T kattavan verkoston satamia ja luokitellaan tärkeäksi satamaksi osana eurooppalaista kuljetusverkostoa.

2019 valmistuneessa seutukaupunkien vetovoimatutkimuksessa satama kuuluu vahvasti Kaskisten kaupungin ja alueen identiteettiin sekä omien asukkaiden että muualla asuvien mielestä. Tutkimuksen mukaan elinvoiman ja hyvän imagon kasautumisen lisäksi kaikkein vetovoimaisimpia kaupunkeja yhdistivät keskustan vireys ja viihtyisyys, kaupungin persoonallisuus ja erottuvuus sekä hyvät kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut.

Sanapilvien avulla tutkimuksessa havainnollistettiin tunnettuutta ja mielikuvia, jotka yhdistetään seutukaupunkiin.

Kaskisten kaupungin asukkaiden mielikuvat kotikaupungistaan:Suurten kaupunkien asukkaiden mielikuvat Kaskisten kaupungista:

(Avoimet vastaukset on tiivistetty ns.sanapilveksi. Sanapilvi on samaan aikaan sekä visuaalinen että kvantitatiivinen esitystapa, joka havainnollistaa avointen vastausten keskeisen sisällön. Mitä tummempana ja kookkaampana sana tai vastaus esitettyyn kysymykseen näyttäytyy, sitä useammin kyseinen sana on esiintynyt vastauksissa.)

Innolink toteutti 55:lle seutukaupungille pehmeän vetovoimatutkimuksen ja yhdisti aiemmin julkaistun (Seutukaupunkianalyysi 2018) kovia muuttujia kuvaavan tutkimuksen löydökset kokonaisvaltaiseksi kuvaksi kuntavetovoimasta. Kuntakohtaisista tuloksista ja vertailuaineiston avulla kunnat saivat näkemystä ja työvälineitä  vetovoimaisuuden keskeisistä kehittämisalueista kunnan strategiaa tukeville toimenpiteille, brändi/imagon kehittämiselle ja markkinointiviestintään. Seutukaupungeissa asuu yhteensä n. miljoona ihmistä. Ne ovat alueellisia keskuksia ympäröivälle seudulle.Tutkimus toteutettiin sähköisenä tiedonkeruuna tammikuussa 2019. Se perustuu yhteensä noin 12 800 vastaukseen.

Tutustu tutkimukseen täällä.

Pääsy satamaan – kulkulupa!

Asioiminen satama-alueella on luvanvaraista ja vaatii rekisteröitymistä. Hae lupa soittamalla ensisijaisesti operaattorille, jonka kanssa asioit satamassa. Ainoastaan sataman operaattori voi myöntää kulkuluvan. Nämä voivat olla: Silva Shipping +358 207 801 800 • BBLogistics +358 44 9782 507 • Revisol +358 44 4757 002 • Baltic Tank +358 40 484 742 • Cewal Grains +358 500 664 534
Muissa tapauksissa Kaskisten satama
+358 40 8488855 /+358 50 3430676.
Poikkeustilanteissa ota yhteyttä Securitaksen turvapalveluun +358 20 491 3903, jos voit osoittaa olevasi sataman asiakas.

Tillträde till hamnen – passertillstånd!

Tillträde till hamnområdet kräver tillstånd och registrering. Ansökan om tillstånd fås genom att ringa främst den hamnoperatör som hanterar dina ärenden. Endast hamnoperatören kan utfärda ett passertillstånd. Dessa kan vara: Silva Shipping +358 207 801 800 • BBLogistics +358 44 9782 507 • Revisol +358 44 4757 002 • Baltic Tank +358 40 484 742 • Cewal Grains +358 500 664 534
I annat fall kontakta Kaskö Hamn
+358 40 8488855 / + 358 50 3430676.
Ifall du kan påvisa att du är kund i hamnen kan du i undantagsfall kontakta Securitas Security på +358 20 491 3903.

Port area visits – access permit!

Access to the port area is subject to authorization and registration. Call for permission by calling the operator with whom you deal at the port. Only the operator can allow permisson. These can be: Silva Shipping +358 207 801 800 • BBLogistics +358 44 9782 507 • Revisol +358 44 4757 002 • Baltic Tank +358 40 484 742 • Cewal Grains +358 500 664 534
In other cases contact the Port of Kaskinen
+358 40 8488855 / + 358 50 3430676.
In exceptional cases, contact Securitas Security at +358 20 491 3903 if you can prove you are a port customer.

×